Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Kacakcilik_Genel_Bilgi

Giriş

 

MÜCADELE STRATEJİMİZ

 

          Kaçakçılık alanında faaliyet gösteren suç örgütleri ile mücadelede, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği içerisinde hareket etmek ve risk analizleri yapmak suretiyle suç örgütlerinin uluslararası irtibatlarının tespit edilmesi, kaçak suç unsurlarına ülkeye girişi esnasında sınırda el konulması ve ülkeye giren kaçak suç unsurlarının ülke içinde dağıtılmasının engellenmesidir.
 
 
FAALİYETLERİMİZ
 
 
           Dünyadaki ekonomik ilişkiler ve ticari sistemlerde yaşanan dönüşüm, mal ve para piyasalarındaki süratli değişim ile iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, kaçakçılık suçların işleniş sıklığı ve yöntemlerini aynı ölçüde etkilemektedir. Ayrıca, ülkelerde yaşanan siyasi ve sosyal istikrarsızlıklar, ekonomik krizler ve maliye politikalarında yapılan düzenlemeler gibi faktörler de kaçakçılık suçlarının oluşumunu tetikleyen unsurlar olabilmektedir.
           Kaçakçılık suçları, vergi gelirleri açısından büyük önem arz eden temel eşya ve ürünlerin; (akaryakıt ürünleri, tütün mamülleri, alkollü içkiler, elektronik eşyalar, gıda ürünleri, ilaç ve kozmetik ürünleri v.s) kaçakçılığının yapılması nedeniyle, ülkemizin ekonomik yönden güç kaybetmesine yol açarak kayıtlı istihdam alanlarının açılmasını engellemekte ve haksız rekabet nedeniyle yerli işletmelerin faaliyetlerine sekte vurmaktadır. Bunun yanı sıra bu suçlardan beslenen suç örgütleri elde ettikleri haksız kazanç ile doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyetlerini finanse etmektedir.
          İşleniş yöntemleri ve çeşitliliği ile ülkelerin ticari faaliyetlerini ve ekonomik gelişimini olumsuz yönde etkileyen kaçakçılık suçları; ülkemizde daha çok akaryakıt kaçakçılığı, tütün-tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı, eşya (emtia) kaçakçılığı, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti şeklinde görülmektedir.
          Ülkemiz ekonomisini doğrudan etkileyen tüm kaçakçılık suç türleri ile mücadelenin önleme ve adli soruşturma boyutunda yer alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimleri toplumdan aldığı destekle gelişen şartlar doğrultusunda kendisini sürekli yenileyerek yoğun uzmanlık programları uygulamakta, ulusal ve uluslararası alanda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek profesyonel mücadele anlayışını sürdürmektedir.
Kaçakçılık Nedir?
          Kanunda ifade edildiği üzere kaçakçılık; ülkemize ithali ya da ülkemizden ihracı yasak olan veya ithal ve ihracı gümrük muamelesine tabi olan bir maddeyi gümrük işlemleri yaptırılmadan ithal-ihraç etmek ve bu maddeleri yurt içinde satmak ya da ticari amaçla bulundurmaktır.
          Ayrıca, devletçe ihraç şartıyla müşteriye satılan bir malın iç piyasada tüketime sunulması ya da zorunlu haller olmadıkça süresi içinde ihraç edilmemesi, devletin tekeli altında bulunan maddeleri yetkili olmaksızın ülkemize ithal etmek veya ithale teşebbüs etmek, ülke içinde bir yerden başka bir yere sevk etmek, saklamak, satılığa çıkarmak veya satmak, bilerek kabul etmek, satın almak veya kullanmak, devletin tekeli altında bulunan maddeleri, ülke dâhilinde yetkili olmaksızın imal etmek veya imal için ithal etmek de kaçakçılık suçunu oluşturmaktadır.
          Genel olarak kaçakçılık fiillerini;
• İthali mümkün eşyada gerçekleştirilen ithal kaçakçılığı,
• Transit rejimi hükümlerine aykırılık suretiyle yapılan kaçakçılık,
• İthali yasak eşyanın ithal veya ihraç kaçakçılığı, ithali izne, lisansa, şarta, kısıntıya, uygunluk belgesine tabi eşyada yanıltıcı işlem yoluyla kaçakçılık,
• Vergiden muaf ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak suretiyle yapılan kaçakçılık,
• Dâhilde işleme rejimine aykırılık suretiyle gerçekleştirilen kaçakçılık,
• Gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde ithal edilen eşyada yapılan kaçakçılık,
• Antrepo veya geçici depolardan eşya çıkarma yoluyla yapılan kaçakçılık,
• Yolcu beraberinde getirilen eşyada gerçekleştirilen kaçakçılık,
•Gümrük kapıları haricinde yurda sokulan eşya kaçakçılığı başlıkları altında toplamak mümkündür.
Neden Mücadele Ediyoruz?
          Bir yandan düşük risk ile yüksek gelirler elde edilmesine imkân sağlaması, diğer yandan da illegal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için önemli bir kaynak teşkil etmesi nedeniyle, suç örgütlerinin kaçakçılık suçlarına yöneldikleri görülmektedir.
          Devletlerarası sınırların iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak ortadan kalkması kaçakçılık suçlarının uluslar arası boyutta ve organize bir şekilde işlenmesine de zemin hazırlamıştır. Bu durum, işleniş şekilleri ve yöntemleri farklı olsa da kaçakçılık suçlarının ortak özelliklerini oluşturmaktadır.
          Sosyo-ekonomik ve kültürel nedenler, politik nedenler ve coğrafi nedenlerin yanı sıra insanların güç ve paraya sahip olma hırs ve arzuları nedeniyle de ortaya çıkabilen kaçakçılık suçları, kamu düzenini bozması, haksız rekabete yol açması, kayıtlı istihdam alanlarının açılmasını ve yerli sanayinin gelişmesini engellemesi, insan ve çevre sağlığı için tehlike oluşturması, siyasi, ekonomik ve sosyal düzeni olumsuz etkilemesi sebebiyle önem taşımaktadır. Bu nedenle kaçakçılık suçları diğer ülkelerin de öncelikli olarak mücadele ettiği suç türleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda kayıt dışı ekonominin en belirgin gelir kaynaklarından olan kaçakçılık suçları, örgütsel olarak işlenmesi ve uluslararası nitelik taşıması nedeniyle bu suçlarla mücadelede uluslararası işbirliği büyük önem taşımaktadır.
          Suçla mücadelede her türlü gelişmeyi yakinen izleyen ve değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimleri, ülkemizin de içinde yer aldığı coğrafi bölge ve dünya ülkeleri için tehdit olarak algılanan bu suçlarla mücadeleye yönelik yeni stratejiler geliştirmeye çalışmaktadır.
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • TUBİM
  • İçişleri Bakanlığı