Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Mali_Genel_Bilgi

Giriş
YOLSUZLUK SUÇLARI
 
Yolsuzluk Nedir?
 
“Yolsuzluk”; kamu görevinin özel çıkar sağlamak için kötüye kullanılması veya kamu güç, görev ve yetkisinin rüşvet, irtikap, kayırmacılık, dolandırıcılık, sahtekarlık ve zimmet yoluyla özel çıkar elde etmek için kötüye kullanılması şeklinde tanımlanabilir.
 
Potansiyel Riskler

- Devlet gücünün ve kaynaklarının özel çıkar ve amaçlar için kullanılarak, kamunun zarara uğratılmasına neden olmaktadır.
 - Hukuka olan güvenin azaltmaktadır.
- Toplumun ekonomik ve siyasi yapısını olumsuz olarak etkilemektedir.
- Gelir dağılımının bozulmasına, sosyal ve ahlaki değerlerin kaybolmasına sebep olmaktadır.
 
Neden Mücadele Edilmeli?
 
Ülkenin ekonomik istikrarının olumsuz etkilenmemesi, bireyler arasındaki ekonomik ve sosyal eşitliğin bozulmaması, vatandaşın demokratik ortamlarda hakkını arayabilmesinin kolaylaştırılması ve özellikle toplumun devlete olan güveninin zedelenmemesi için yolsuzluk suçlarıyla etkin bir şekilde mücadele edilmelidir.
 
Yolsuzlukla Mücadele Çalışmalarımız
 
 Yolsuzlukla mücadele faaliyetleri içerisinde “Suçun Soruşturulması” boyutunda etkin olarak yer alan KOM Birimlerinin, yolsuzluk suçlarının engellenmesi ve sorumluların cezalandırılması amacıyla çok sayıda operasyonel çalışmaları bulunmaktadır.
 
İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, rüşvet, zimmet, irtikâp, kamu kurumu dolandırıcılığı ve görevi kötüye kullanma gibi “Yolsuzluk” suçları ile etkin bir şekilde mücadele eden KOM Birimleri, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile eşgüdüm içerisinde hareket etmektedir.
 
 KOM Daire Başkanlığı olarak; ulusal ve uluslararası alanda görülen yeni yolsuzluk suç çeşitleri, bu alanda ülkelerin mücadele yöntemleri ve mevzuat değişikleri ile teknolojide yaşanan değişim ve gelişmeler yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda, yolsuzlukla mücadele alanında yeni suç trendlerine yönelik önleyici ve caydırıcı önlemler alınmaktadır.
 Ayrıca, yolsuzluk suçlarına yönelik yürütülen tüm bu çalışmalar neticesinde elde edilen başarılar; ülkemizin uluslararası alandaki saygınlığının artmasını da sağlamaktadır.
 
EKONOMİK SUÇLAR
 
Ekonomik Suçlar Nedir?
 
Ekonomik Suçlar, en geniş anlamıyla şahısların ya da suç örgütlerinin haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla yasa dışı yöntemlerle gerçekleştirmiş oldukları suç faaliyetlerdir.
Bu bağlamda Ekonomik Suçlar kapsamına aşağıda belirtilen suçlar girmektedir;
 
- Nitelikli dolandırıcılık (yatırım, sigorta, çek ve benzeri gibi dolandırıcılık suçları)
- Tefecilik
- Şike ve teşvik primi
 - Hileli iflâs,
- Fiyatları etkileme,
- Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma,
- Mal veya hizmet satımından kaçınma,
 - Manipülasyon
- Ayrıca Ekonomik, Ticari ve Sınaî hayatı ilgilendiren özel kanunlardaki adli cezayı gerektiren suçlar.
 
Potansiyel Riskler

- Kayıt dışı ekonomiyi arttırarak devletin vergi kaybına neden olmaktadır.
 - Özellikle ticari ve sınaî hayatımızı yakından ilgilendiren “ekonomik güvenliğimizi” tehdit etmektedir.
- Karşılıklı güven esasına dayalı olarak gerçekleşen piyasa faaliyetlerinin bozulmasına yol açabilmektedir.
 - Toplumda var olan huzur ve güven ortamını bozabilmektedir.
- Haksız kazanç elde etme amaçlı faaliyet gösteren sektörleri çoğaltabilmektedir
.
Neden Mücadele Edilmeli?
 
Toplumda var olan ekonomik ve sosyal düzenin korunması, ekonomik ve ticari hayatın vazgeçilmez unsuru olan vatandaşlar arasındaki karşılıklı güvenin tesis edilmesi, suç örgütlerinin gelir kaynağı olan kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi için ekonomik suçlar ile etkin mücadele edilmesi gerekmektedir. 

 Bu bağlamda, KOM Daire Başkanlığı olarak ekonomik suçlar ile mücadele faaliyetleri ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir şekilde sürdürülmektedir.
 
SAHTECİLİK SUÇLARI
 
Sahtecilik Nedir?
 
Sahtecilik genel olarak, başkasını aldatmak için kullanılan her türlü hile ve yöntemler olup, temelde para ve belgede sahtecilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Parada sahtecilik; memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan madeni ve kağıt paraların sahte olarak üretilmesi, ülkeye sokulması, nakledilmesi, muhafaza edilmesi veya tedavüle koyulmasıdır.

 Belgede sahtecilik ise, resmi ya da özel bir belgenin sahte olarak düzenlenmesi, başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi veya kullanılmasıdır.
 
Potansiyel Riskler

- Kamunun ve bireylerin önemli ölçüde gelir kaybına neden olmaktadır.
- Diğer tüm suç faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmaktadır.
 - Bireyin ve/toplumun kamuya ve hukuk düzenine olan güveninin zedelenmesine yol açmaktadır.
 
Sahtecilikle Neden Mücadele Edilmelidir?
 
Kamu düzeninin ve güveninin sağlanması, diğer suç türlerinin kolayca işlenebilmesinin engellenmesi, toplumdaki güven duygusunun zedelenmemesi için sahtecilik suçları ile etkin mücadele edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, KOM Daire Başkanlığı olarak sahtecilik suçları ile mücadele faaliyetleri ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir şekilde sürdürülmektedir.
 
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • TUBİM
  • İçişleri Bakanlığı