Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Uluslararasi_Faaliyetlerimiz

Giriş
 
KOM Daire Başkanlığı sınıraşan organize suç faaliyetleriyle mücadelede kazanmış olduğu tecrübeyi mümkün olan her platformda ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla paylaşmaktadır. Sınıraşan suç faaliyetlerine karşı operasyonel ve stratejik alanda işbirliğini öngören ikili ve çok taraflı anlaşmaların getirdiği kolaylıklar sayesinde KOM Daire Başkanlığı mücadele başarısını her geçen gün daha da ileriye taşımaktadır.
     
                                                                 
ÜLKELERLE İLİŞKİLER
 
 
 
Ülkemiz son dönemde, özellikle komşu ve bölge ülkeleriyle arasında var olan sınıraşan organize suçlarla mücadeledeki işbirliği düzeyini daha ileri noktalara taşıma gayreti içerisinde olmuştur. Bu çabalar belli bir coğrafyayla sınırlı kalmamış; Uzakdoğu’dan Güney Amerika’ya, Afrika’dan Batı Avrupa’ya birçok ülke ile ortak işbirliği faaliyetlerine imza atılmıştır. Ülkemiz ile arasında güvenlik işbirliği (GİB) metni (anlaşma, protokol ve mutabakat muhtırası) bulunan ülke sayısı 70’in üzerine çıkmış durumdadır.
 
 Emniyet Genel Müdürlüğümüz personeli arasından çeşitli ülkelere polis irtibat görevlileri atanmakta, aynı şekilde bazı ülkelerin kolluk mensupları da ülkemize irtibat görevlisi olarak çalışmaktadır.
 
 
ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLER
 
 
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslar arası ve bölgesel nitelikteki kuruluşların sınıraşan organize suçların kontrol altına alınmasına ilişkin faaliyetlerine aktif katılım sağlanmaktadır.
 
 
 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)
 
 
KOM Daire Başkanlığı, Birleşmiş Milletler çatısı altında sınıraşan suçlarla mücadeleye yönelik görev ve sorumlulukları bulunan birçok kuruluşla yakın işbirliği içerisindedir. Aşağıda kısa bilgilerle tanıtılmaya çalışılan bu alt kuruluşların suçla mücadele alanındaki toplantı, seminer, eğitim ve bilgi değişimi faaliyetlerine 2010 yılı içerisinde de katılım sağlanmıştır;
 
 * Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve suç Ofisi (UNODC), küresel  planda sınıraşan suçlarla yasadışı uyuşturucu suçlarına karşı yürütülen mücadeleye öncülük etmektedir. Farklı ülke vatandaşlarından oluşan görevlilerle çalışmalarını yürüten ve merkezi Viyana’da bulunan UNODC, uyuşturucu ve suç önleme programları adı altında stratejik planlar belirleyen, bu alandaki uluslararası dayanışmaya katkı sağlayan ve ülkelere ortak hareket etme kabiliyeti imkânı veren önemli bir kuruluştur.
 
 * BM-Ekonomik ve Sosyal Konsey’e (EKOSOK) bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonu (SÖCAK), başta sınıraşan suçlar olmak üzere suçun önlenmesi ve ceza adaleti alanında, ülkelerin etkin ve sürdürülebilir politikalar oluşturmasına kılavuzluk ve öncülük etmektedir.
 
 * BM-EKOSOK’a bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu (UMK), uyuşturucu maddelerin yasadışı üretimi, kaçakçılığı ve kullanımıyla uluslararası düzeyde yürütülen mücadelede en etkin rol oynayan kuruluşlardan biridir.
 
 * BM Yakın ve Orta Doğu Yasadışı Uyuşturucu Ticareti Alt Komisyonu (OYUTAK), BM bünyesinde faaliyet gösteren UMK’nın alt bölgesel komisyonudur.
 
* Kurucu üyeleri arasında Ülkemizin de yer aldığı Paris Paktı, Afganistan kaynaklı uyuşturucu probleminin çözümüne yönelik çabalarını UNODC şemsiyesi altında sürdürmektedir.
 
 * BM SASMUS ve Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmelerinin taraf ülkelerce etkin bir şekilde uygulanmasını temin etmek üzere UNODC’nin sekretaryalığında Taraf Devletler Konferansı düzenlenmektedir.
 
 
 
AVRUPA BİRLİĞİ                            
 
 
KOM Daire Başkanlığı, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin bir parçası olan adalet, özgürlük ve güvenlik faslına yönelik sürdürülen çalışmalara önemli katkılar sağlamaktadır.
 
19 Temmuz 2010 tarihli Başbakanlık Makamının oluruyla uygulamaya başlanan “Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı” bunun en somut örneklerinden birisidir.
 
Diğer taraftan, önceki yıllarda AB ülkeleriyle ortaklaşa yürütülen 3 ayrı eşleştirme projesini başarıyla tamamlayan KOM Dairesi, şu an itibariyle ‘Örgütlü Suçlarla Mücadelede Türk Polisi ve Jandarmasının Soruşturma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’ni ve ‘Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin Güçlendirilmesi Projesi’ni uygulamaktadır. Ayrıca, ‘Bilişim Suçlarına Karşı Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi’ büyük bir ihtimalle 2011 yılı içerisinde uygulamaya başlanacaktır.
 
Proje faaliyetlerinin yanı sıra, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA), Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi (OLAF), Avrupa Polis Ofisi (Europol), ve Avrupa Polis Eğitim Kurumu (CEPOL) ile de çeşitli işbirliği faaliyetleri icra edilmektedir.
 
 
 
DİĞER KURULUŞLAR
 
 
 
KOM Daire Başkanlığının çalışmalarına aktif katılım sağladığı diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşlar şunlardır; Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Sınıraşan Suçlarla Mücadele Güneydoğu Avrupa Bölgesel Merkezi (SECI Merkezi), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ), Paris Paktı, Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), Pompidou Grubu, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA), Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Eylem Görev Gücü (FATF), İnterpol, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB), Dünya Gümrük Örgütü (WCO), ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Konferansı (IDEC).
 
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • TUBİM
  • İçişleri Bakanlığı